30.10.2015

Съобщение по повод запитване от заинтересовани лица, по какви причини ОИК Стралджа не се е произнесла по жалба № 7 , подадена от Живко Ангелов упълномощен представител от МК Промяна

Във връзка с горните запитвания, ОИК Стралджа публикува депозиран от комисията сигнал, който съдържа отговор на поставените въпроси, а именно : 

            ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРАЛДЖА

 

 

Изх. №35/30.10.15г.                                        До ЦИК-гр. София

                                                            Копие до Областен управител                           

                                                                       на област Ямбол

                                                                      

 

 

                                            СИГНАЛ

                  От   Общинска избирателна комисия-Стралджа,

                       представлявана от председателя Ани Канева

 

        ОТНОСНО: Отказ за съдействие от страна на Общинска администрация Стралджа – непредставяне на документ във връзка с постъпила жалба.

 

                              Уважаеми дами и господа,

         В изборния ден - 25.10.2015 г., в ОИК-Стралджа постъпи жалба, входирана под №7 в регистъра за жалби и сигнали на ОИК, подадена от Живко Ангелов Ангелов – упълномощен представител на МК Промяна, в която се твърди, че служители на общинската администрация-кандидати за общински съветници влизат до кабинетите си, въпреки че са в служебен отпуск. Сочи се, че около 14:30 ч. кандидатът за общински съветник Иван Георгиев Иванов – зам. кмет на общината влязъл в служебния си кабинет, находящ се в сградата на общинска администрация Стралджа. Моли се да се предприемат необходимите действия и да се ограничи достъпа на лица,  които не са ангажирани пряко с изборния процес.

        По жалбата ОИК определи комисия в състав Г.Кавалджиева-секретар, Ел. Чакърова-член и В. Иванов-член. Същите извършиха справка при дежурния на прoпуска на община Стралджа и установиха, че действително заместник кмета и кандидат за общински съветник - Иван Георгиев Иванов е влязъл в сградата на общината в 14:30 ч. С писма изх. №33 и №34 на ОИК-Стралджа, от община Стралджа е изискано копие от заповед на кмета, съдържаща списък  на лицата, имащи право на достъп в сградата на общината в изборния ден. Такава не беше предоставена, не е представена и до момента .

       С това си поведение общинска администрация Стралджа постави в невъзможност ОИК – Стралджа да се произнесе по жалбата в законоустановения срок. По този начин общинска администрация Стралджа възпрепятства работата на ОИК и създаде предпоставки за злепоставяне на комисията и обжалване на бездействието й .

       Предвид изложеното, моля да укажете на общинска администрация Стралджа задълженията й за съдействие на ОИК по Изборния кодекс и да разпоредите служителите й да не възпрепятстват работата на ОИК .

       Прилагам: копие от жалба, копие от писма във връзка с жалбата.

 

    

       30.10.15г.                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Ани Канева

27.10.2015

Насрочване на втори тур за произвеждане на изборите за кмет на община и на изборите за кметове на населени места на територията на община Стралджа.

Въз основа на получените данни от протоколите на СИК за проведените на 25 октомври 2015г. избори за кмет на община и за кметове на населени места и обявените с решения на комисията изборни резултати, ОИК Стралджа констатира, че не е избран никой от кандидатите за кмет на община Стралджа, както и никой от кандидатите за кмет на кметство  с.Палаузово, с.Недялско, с.Маленово, с.Зимница, с.Войника, с.Воденичане, с.Поляна, с.Първенец и с.Лозенец, поради което следва да бъде насрочен втори тур за произвеждане на съответния вид избор, който ще се проведе на 01 ноември 2015г. – неделя.

24.10.2015

Относно общия брой на избирателите/гласоподавателите

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове –10592

Общ брой на гласоподавателите в националния референдум –10721

21.10.2015

Съобщение относно график за предаването на изборни книжа и материали на 24.10.2015г

 ОИК Стралджа уведомява членовете на СИК и всички заинтересовани лица,че изборните книжа и материали ще бъдат предадени на СИК на територията на община Стралджа на 24.10.2015г. при следния график : 

Секция №

Населено място

Час

282200019

С.Лозенец

11.00

282200009

С.Атолово

11.30

282200021

С.Маленово

12.00

282200011

С.Воденичане

12.30

282200023

С.Палаузово

13.00

282200016

С.Иречеково

13.30

282200020

С. Люлин

14.00

282200013

С.Джинот

14.30

282200029

С.Чарда

15.00

282200014

С.Зимница

15.30

282200015

С.Зимница

16.00

282200030

ПСИК Зимница-Кметството

16,30

Секция №

Населено място

Час

282200022

С. Недялско

11.00

282200010

С. Богорово

11.30

282200026

С. Първенец

12.00

282200025

С. Правдино

12.30

282200012

С. Войника

13.00

282200028

С. Тамарино

13.30

282200027

С. Саранско

14.00

282200017

С. Каменец

14.30

282200018

С. Леярово

15.00

282200024

С. Поляна

15.30

282200008

С. Александрово

16.00

282200002

Гр. Стралджа

15.00

282200003

Гр. Стралджа

15.15

282200004

Гр. Стралджа

15.30

282200007

Гр. Стралджа

15.45

282200001

Гр. Стралджа

16.00

282200005

Гр. Стралджа

16.15

282200006

Гр. Стралджа

16.30

282200031

ПСИК-Стралджа клуб на пенсионера

16.45

21.10.2015

Съобщение относно избирателни права в ПСИК

ОИК Стралджа оповестява на членовете на ПСИК,заявените избиратели в ПСИК и всички заинтересовани лица, следното съобщение от ЦИК:  

"Съгласно срока по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс – не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 04.10.2015 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подават заявление по образец за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. В срока по чл. 90, ал. 1 от ИК общинските избирателни комисии образуват със свое решение подвижни избирателни секции на база постъпилите заявления. Законодателят не е предвидил образуване на нови подвижни секционни избирателни комисии след дата 04.10.2015 г., независимо от постъпилите след тази дата заявления.

Когато ПСИК е образувана на територията на съответната община, следва да имате предвид, че включените в списъка за гласуване избиратели от съседни населени места, ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.

В случай че лицата възразяват срещу посочените по-горе условия, то те могат да оттеглят подадените от тях заявления и да бъдат възстановени в избирателните списъци чрез дописване на ръка преди предаването им на СИК."

Във връзка с горното съобщение, ви уведомяваме, че избирателите с увреждания с адресна регистрация в селата - Джинот, Иречеково, Воденичене и Палаузово, които са включени в избирателния списък на ПСИК №282200030 - с.Зимница ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство. Само избирателите с увреждания, които са с адрес в с.Зимница, ще могат да гласуват за всички видове избор.

Избирателите с увреждания с адресна регистрация в селата -Александрово,Маленово,Недялско,Първенец,Поляна,Правдино,Тамарино и Стралджа ,които са включени в избирателния списък на ПСИК №282200031 - гр.Стралджа ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.Само избирателите с увреждания, които са с адрес в с.Лозенец, ще могат да гласуват за всички видове избор.

 

16.10.2015

Съобщение Относно регистрирането на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

16.10.2015

Съобщение Относно краен срок за заявления на избиратели с трайни увреждания

Общинска избирателна комисия в община Стралджа информира, че на 19 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Стралджа на e-mail адрес: [email protected] 

14.10.2015

Съобщение относно мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

ОИК Стралджа с решение 97-МИ/НР от 14.10.2015г определя избирателна секция №282200001, в гр.Стралджа, с адрес гр.Стралджа, ул.”Хемус” 12- ритуална зала за гласуване на избиратели с увредено зрение или  със затруднения в предвижването.

Определя и оповестява следните мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в определена по чл. 10, ал. 1 от ИК секция № 282200001 с адрес гр. Стралджа, ул.”Хемус”12-Ритуална зала.

 

Заинтересованите избиратели ще бъдат информирани за това решение и чрез:

 Ø средства за масово осведомяване;

Ø  на официалната страница на ОИК – Стралджа;

Ø  на информационното табло на ОИК – Стралджа;

 Ø поставяне на съобщение на видно място пред секция № 282200001,  находяща се в гр. Стралджа , ул.”Хемус” 12- ритуална зала;

 Ø поставяне на съобщение до избирателните списъци.

 

 На тел. 04761 / 5383 се приемат заявки за помощ в изборния ден.

09.10.2015

Съобщение за необходими документи и краен срок за регистрация на застъпници

ОИК Стралджа напомня на всички партии, местни коалиции и инициативни комитети, че срокът за регистрация на лица като застъпници, и заместващи такива на кандидатска листа е 23.10.2015 до 18 часа.

За улеснение прилагаме задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници и заместващи застъпници на кандидатска листа.

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници от партиите и/или коалициите и инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на община Ямбол.
 4. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на повече от една партия и коалиция, инициативен комитет.
 5. 5. Застъпниците се регистрират от Общинска избирателна комисия до изборния ден, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

 • Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
 • Списък по образец Приложение №68-МИ на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
 1. 6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 5.
 2. 7. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции в община Ямбол.

Заместващите застъпници се регистрират от ОИК до изборния ден, чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

 • Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на заместващи застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
 • Списък по образец Приложение №69-МИ на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат
29.09.2015

ОИК Стралджа уведомява

С оглед Решение 23 03-МИ/НР от 22.09.2015г., ОИК Стралджа указва на всички партии и коалиции,направили предложения за състав на СИК, депозирани чрез кмета на община Стралджа да проверят дали лицата отговарят на изискванията на член 396 ал.1 от ИК и в срок до 15 00 ч. на 29.09.2015г. да представят актуализирани списъци на лицата на хартиен и електронен носител     

28.09.2015

Съобщение за избирателите с трайни увреждания

ОИК Стралджа напомня на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,да заявявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, в срок до 04.10.2015г.

21.09.2015

Срок за подаване на документи за регистрация

Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. e от 09.00 ч. на 15 септември 2015 г. до 17.00 ч. всеки календарен ден.

Крайният срок за подаване на документи за на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е18.00 ч. на 22 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

При регистрация на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет, подписка (списък) в подкрепа на независимия кандидат се предава в Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени вРешение № 644-МИ от 5 август 2014 г. на ЦИК.

21.09.2015

Процедура за теглене на жребий

ОИК Стралджа уведомява:

 1.Процедурата за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК Стралджа в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , ще се проведе на 23.09.2015г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Стралджа на ул. Хемус 12 

 2.Процедурата за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г. , ще се проведе на 23.09.2015г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Стралджа на ул. Хемус 12

 3.Регламента на процедурите по жребия е подробно описан в решение № 66-МИ/ 21.09.2015г. и в решение №67-МИ/ 21.09.2015г. на ОИК Стралджа, които са обявени на таблото на ОИК в сградата на община Стралджа и на интернет страницата на ОИК Стралджа

14.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРАЛДЖА, ОБЯВЯВА:

 

1.На 12-09-2015г в 10.00 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗАМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на община.

2.На 12-09-2015г в 10.00 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗАМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. за избор на общински съветници.

3.На 12-09-2015г в 10.00 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗАМЕДЕЛЦИ ” за участие в изборите за кмет на община и за кметове на 25 октомври 2015г. за кметове на кметства.

4.На 12-09-2015г в 14.20часа постъпили документи за регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на община.

5.На 12-09-2015г в 14.20часа постъпили документи за регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници.

6.На 12-09-2015г в 14.20часа постъпили документи за регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кметове на кметства.

7.На 12-09-2015г в 15.25 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници.

8.На 12-09-2015г в 15.30часа постъпили документи за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на община.

9.На 12-09-2015г в 15.30часа постъпили документи за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници.

10.На 12-09-2015г в 15.30часа са постъпили документи за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кметове на кметства.

11.На 13-09-2015г в 14.40 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници.

12.На 13-09-2015г в 9.10 часа са постъпили документи за регистрация на местна коалиция „ПРОМЯНА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на община.

13.На 13-09-2015г в 9.10 часа са постъпили документи за регистрация на местна коалиция „ПРОМЯНА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници.

14.На 13-09-2015г в 9.10 часа са постъпили документи за регистрация на местна коалиция „ПРОМЯНА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кметове на кметства.

15.На 14-09-2015г в 9.20 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на община.

16.На 14-09-2015г в 9.20 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници.

 1. На 14-09-2015г в 9.20 часа са постъпили документи за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кметове на кметства.
 2. На 14-09-2015г в 14.00 часа са постъпили документи за регистрация на местна коалиция съюз „ПОБЕДА-РБ(БЗНС,ДБГ,ДСБ,НПСД) ВМР,НДСВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на община.
 3. На 14-09-2015г в 14.00 часа са постъпили документи за регистрация на местна коалиция съюз „ПОБЕДА-РБ(БЗНС,ДБГ,ДСБ,НПСД) ВМР,НДСВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г за избор на общински съветници 
 1. На 14-09-2015г в 14.00 часа са постъпили документи за регистрация на местна коалиция съюз „ПОБЕДА-РБ(БЗНС,ДБГ,ДСБ,НПСД) ВМР,НДСВ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г за избор на кметове на кметства.
 2. На 14-09-2015г в 16.00 часа са постъпили документи за регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”/НДПС/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници
 3. На 14-09-2015г в 16.30 часа са постъпили документи за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ‘’СОЛИДАРНОСТ ‘’за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници
 4. На 14-09-2015г в 17.10 часа са постъпили документи за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЩИТ”за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на общински съветници. 
 1. На 14-09-2015г в 17.10 часа са постъпили документи за регистрация на Инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.за избор на кмет на с. Воденичане
07.09.2015

ОИК–Стралджа уведомява

 1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрацията си в ОИК / Чл. 147, ал. 1, Чл. 148, ал. 2, Чл. 153, ал. 1/ не по-късно от 40 дни преди изборния ден - Не по-късно от 18,00 ч. на 14.09.2015 г
 2. ОИК регистрира партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове ОИК / Чл. 147, ал. 1, Чл. 148, ал. 2, Чл. 153, ал. 1/ не по-късно от 40 дни преди изборния ден - Не по-късно от 14.09.2015 г
 3. Партия или коалиция от състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК / Чл. 149/- не по-късно от 40 дни преди изборния ден - Не по-късно от 14.09.2015 г
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 189-МИ/НР / 27.06.2019

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Стралджа за присъствие при отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

 • № 188-МИ / 27.06.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с.Александрово, община Стралджа, област Ямбол

 • № 187-МИ/НР / 14.06.2018

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Стралджа за присъствие при отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали

всички решения